Reklamacja towaru

REKLAMACJA TOWARU


(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w

celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze

zm.).

1.2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży

oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

1.3. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu

ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.2.1. osobiście pod adresem: ul. Połczyńska 8, 78-200 Białogard;

1.2.2. pisemnie na adres: ul. Połczyńska 8, 78-200 Białogard;

1.2.3. telefonicznie pod numerem telefonu: (94) 312 4019;

1.2.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@texdeko.pl;

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z

Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi

podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z

pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał

reklamację za uzasadnioną.

1.6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta

wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,

Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Połczyńska 8,

78-200 Białogard. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania

dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po

uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

1.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na

ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

2. REKLAMACJA TOWARU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące

odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu

Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

2.2.1. osobiście pod adresem: ul. Połczyńska 8, 78-200 Białogard;

2.2.2. pisemnie na adres: ul. Połczyńska 8, 78-200 Białogard;

2.2.3. telefonicznie pod numerem telefonu: (94) 312 4019;

2.2.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@texdeko.pl;

2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową

Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych

składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał

reklamację za uzasadnioną.

2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta

wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez

Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Połczyńska 8, 78-200 Białogard. Jeżeli jednak

ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby

niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,

Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na

ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa

Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu

wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie